Promotor: Federació d’Associacions de Defensa Forestal (ADFs) de La Selva

Els objectius principals del present document són:

 • determinar les característiques dels incendis que es poden donar a les Guilleries
  Sud i en funció d’aquests,
 • determinar quines infraestructures són estratègiques en la defensa contra
  aquests incendis forestals, posant especial atenció en camins, punts d’aigua i
  punts estratègics de gestió (PEGs).
 • planificar el manteniment de les infraestructures estratègiques actuals i la
  construcció d’infraestructures noves, si s’escau